0:00
/
0:00

Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát

620,647
Bài hát: Chú Đại Bi - Thích Trí Thoát

Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát
Nam mô Đại bi Hội Thượng Phật Bồ tát
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
Nam mô a rị da
Bà lô yết đế thước bát ra da
Bồ Đề tát đỏa bà da

Ma ha tát đỏa bà da
Ma ha ca lô ni ca da
Án
Tát bàn ra phạt duệ

Số đát na đát tỏa
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
Nam mô na ra cẩn trì

Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
Tát bà a tha đậu du bằng
A thệ dựng
Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

Na ma bà dà
Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
Án A bà lô hê
Lô ca đế

Ca ra đế
Di hê rị
Ma ha bồ đề tát đỏa
Tát bà tát bà

Ma ra ma ra
Ma hê ma hê rị đà dựng
Cu lô cu lô yết mông
Độ lô độ lô phạt xà da đế

Ma ha phạt xà da đế
Đà ra đà ra
Địa rị ni
Thất Phật ra da

Giá ra giá ra
Mạ mạ phạt ma ra
Mục đế lệ
Y hê di hê

Thất na thất na
A Ra sâm Phật ra xá lợi
Phạt sa phạt sâm
Phật ra xá da

Hô lô hô lô ma ra
Hô lô hô lô hê rị
Ta ra ta ra
Tất rị tất rị

Tô rô tô rô
Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
Bồ đà dạ bồ đà dạ
Di đế rị dạ

Na ra cẩn trì
Địa rị sắc ni na
Ba dạ ma na
Ta bà ha

Tất đà dạ
Ta bà ha
Ma ha tất đà dạ
Ta bà ha

Tất đà du nghệ
Thất bàn ra dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì

Ta bà ha
Ma ra na ra
Ta bà ha
Tất ra tăng a mục khê da

Ta bà ha
Ta bà ma ha a tất đà dạ
Ta bà ha
Giả kiết ra a tất đà dạ

Ta bà ha
Ba đà ma kiết tất đà dạ
Ta bà ha
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

Ta bà ha
Ma bà rị thắng yết ra dạ
Ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

Nam mô a rị da
Bà lô kiết đế
Thước bàn ra dạ
Ta bà ha

Án Tất điện đô
Mạn đà ra
Bạt đà gia
Ta bà ha.

Tải nhạc Zing Mp3 Chú Đại Bi nhanh nhất - Tải Nhạc Mp3 - tại TaiBaiHat.Net, Nghe nhạc mp3 Chú Đại Bi bay lên cùng TaiBaiHat.Net
Cảm ơn bạn đã đến với website TaiBaiHat.Net!. Tải nhạc miễn phí Chú Đại Bi nhanh nhất - Nghe Nhạc - tại đây, Nghe nhạc Mp3 Zing Chú Đại Bi TaiBaiHat.Net cảm ơn bạn đã đến với website.
Xem toàn bộ